ថ្ងៃពុធ, កុម្ភៈ xNUMX, 21

ថាមពលដំឡូង៖ ការសិក្សាថ្មីរកឃើញថា ដំឡូងល្អដូចទឹកដោះគោសត្វសម្រាប់ពង្រឹងសាច់ដុំ

ការស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបង្ហាញថា ប្រូតេអ៊ីនរុក្ខជាតិដែលទទួលបានពីអាហារមួយចំនួនអាចមានប្រសិទ្ធភាពដូចទឹកដោះគោសត្វសម្រាប់ការសំយោគសាច់ដុំ។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវដែលបានចេញផ្សាយនៅក្នុង Medicine & Science in Sports & Exercise ដំឡូង...

អាន​បន្ថែម

2

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

1

ការហែក្បួន

គ្មានព្រឹត្តិការណ៍

4

ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៤

ថ្ងៃនេះ 6649 អតិថិជន